“Turi i Kullave”, GIZ Albania promovon produktet turistike në qarkun Dibër

Ky projekt është një prej tre produkteve turistike të modelit pilot “Turet Agroturistike”, zhvilluar nga GIZ Albania.

“Zhvillim i qëndrueshëm i turizmit rurale”, GIZ mbështet tre projekte në rajonin e Vlorës

Tourism Inovation Platform (TIP) është një mundësi e veçantë për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit rural në Shqipëri.

GIZ Albania: Fshati Labovë e Kryqit diversifikoi zhvillimin me mbështetjen e IPARD

Fshati Labovë e Kryqit ka një potencial të pamohueshëm ekonomik të bazuar në turizëm.

GIZ: Partneriteti rajonal për klimën i Gjermanisë me vendet e Ballkanit Perëndimor

Prezantohet procesi i zbatimit për herë të parë në Shqipëri i Direktivës Europiane të Përmbytjeve.