Del rekomandimi i ri kundër intolerancës and diskriminimit të personave LGBTI

Sipas pikëpamjes së ECRI-t, është gjithashtu jetike të njihen të drejtat dhe nevojat e individëve LGBTI që vuajnë diskriminim ndërsektorial për shkak të aspekteve të tjera kyçe të identitetit të tyre ose realiteteve të jetuara.

Personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri mbështeten në procesin e përgatitjes së ankesave për rastet e diskriminimit

Falë bashkëpunimit të frytshëm me Fondacionin “Së Bashku” dhe Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), grupi i parë prej 35 personash me aftësi të kufizuar nga qytete të ndryshme të Shqipërisë u trajnua mbi procesin e përpilimit dhe dorëzimit të ankesave pranë institucionit të KMD-së.

Të zgjedhurit vendorë përfundojnë fazën e parë të Programit të Akademisë së Lidershipit

Programi i Akademisë së Lidershipit është një program i të nxënit interaktiv i krijuar nga Qendra e Ekspertizës për Mirëqeverisje e Këshillit të Evropës

Stafi mjekësor dhe psiko-social u aftësua për të zhvilluar plane trajtimi multidisiplinar për pacientët forensikë

24 profesionistë nga 5 IEVP në Shqipëri dhe përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.

Giulia Re, Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë

Znj. Re ka mbajtur më parë postin e Zëvendëskreut të Zyrës së Këshillit të Evropës në Kishinau

Ambasadorët e rinj evropianë në pararojë të luftës kundër gjuhës së urrejtjes

Brezi i ri i Ambasadorëve të Rinj Evropianë vazhdon të luajë një rol themelor në luftën kundër gjuhës së urrejtjes në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe atë të Partneritetit Lindor

Dita Evropiane e Përkujtimit të Holokaustit të Romëve

Deklaratë nga Sekretarja e Përgjithshme Marija Pejčinović Burić

Shqipëria, anëtare e Këshillit të Evropës më 13 korrik 1995

Në janar 2011, në bazë të Rezolutës (2010) 5 mbi Statusin e Zyrave të Këshillit të Evropës u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Evropës dhe Qeverisë Shqiptare për krijimin e një zyre të Këshillit të Evropës në Tiranë