BE mbështet SME-të drejt dixhitalizimit dhe automatizimit të proçeseve

Mbështetje SME-ve drejt dixhitalizimit dhe automatizimit të proçeseve, është një projekt i financuar nga BE,.